Król pączków 2019

I MISTRZOSTWA GMINY TRZEMESZNO W JEDZENIU PĄCZKÓW NA CZAS

REGULAMIN

 1. Organizatorem zawodów jest Dom Kultury w Trzemesznie ul. Św. Jana 11,

  62-240 Trzemeszno te. 614 154 380

  oraz Boxing Trzemeszno 62-240 Trzemeszno, ul. Mieszka I 10a.

 1. Zasady Mistrzostw w jedzeniu pączków na czas (zwanych dalej zawodami), określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zapisów na zawody i obowiązuje do czasu ich zakończenia.

 2. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne.

 1. Przystąpienie do zawodów jest równoznaczne z poddaniem się Uczestnika procedurze regulaminowej zawodów.
 2. W zawodach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

 1. Na zawody obowiązują zapisy osobiste bezpośrednio w Domu Kultury w Trzemesznie.

  W czasie zgłoszenia należy podać imię i nazwisko, wiek i telefon do kontaktu. Zapisy trwają do dnia 26.02.2019r. do godziny 16.00 lub do momentu zapisania maksymalnej liczby zawodników : 10 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Po przekroczeniu ustalonej liczby zapisanych Uczestników zapisy będą dokonywane na listę rezerwową.

 1. Przed przystąpieniem do zawodów Uczestnik jest zobowiązany do podpisania Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w której oświadcza, że bierze udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz, że stan jego zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w imprezie, jak również, że przeczytał i akceptuje niniejszy regulamin bez zastrzeżeń i nie będzie wnosić żadnych skarg czy roszczeń, w tym na drodze sądowej za szkody czy ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania imprezy. Uczestnik zobowiązuje się również przestrzegać regulaminu imprezy i zasad fair play wobec innych uczestników.

 1. Na czas trwania imprezy Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne.

 1. Termin zawodów : 28 lutego 2019 roku, godz. 17:00;

  miejsce: Dom Kultury w Trzemesznie, ul. Św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno

 1. Ilość pączków do zjedzenia: 10 szt.

 1. Numer miejsca (konkursowy) będzie losowany w dniu 28.02.2019 r. w momencie rejestracji uczestnika.

 1. Na czas zawodów każdy Uczestnik otrzyma wodę, jednak niedozwolone jest moczenie pączków w jakimkolwiek płynie przed ich konsumpcją. Nie dozwolone jest picie wody w trakcie jedzenia pączków. Nie dozwolona jest zamiana pączków z innymi uczestnikami. W razie podjęcia przez uczestnika w/w działań niedozwolonych lub innych niezgodnych z zasadami fair play komisja podejmie decyzję o dyskwalifikacji.

 1. Zwycięzcą zawodów zostanie Uczestnik, który uzyska najlepszy czas zjedzenia 10 sztuk pączków  po pełnym przełknięciu ostatniego pączka, z zachowaniem zasad fair play.

 1. Prawidłowy przebieg zawodów nadzorować będzie komisja złożona z 3 osób, którzy wybierają z pomiędzy siebie przewodniczącego.

 1. Wyniki zostaną podane niezwłocznie po ich ustaleniu przez Komisję, w czasie trwania imprezy.

 1. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

 1. Wszyscy Uczestnicy otrzymują dyplomu za udział i upominek.

 2. Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymają dyplom, upominek i statuetkę.

 1. Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, ulotki, inne) danych identyfikujących uczestników zawodów, tj.: imię, nazwisko, wiek oraz ich wizerunku utrwalonego w czasie trwania zawodów (serwis fotograficzny). Uczestnicy zawodów poprzez akceptację niniejszego regulaminu wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie ich danych osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych o zawodach oraz kampaniach, przedsięwzięciach, wystawach i wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych i prasowych.

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z konkursem będzie Organizator.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w Biurze Domu Kultury w Trzemesznie oraz na stronie internetowej www.dktrzemeszno.net

 

Skip to content